to_tylko_łzy

211 tekstów – auto­rem jest to_tyl­ko_łzy.

Byłam szczęśli­wa mogąc spędzać z Tobą czas. Bo chy­ba, tak trochę Cię po­kochałam. Nig­dy Ci te­go nie po­wie­działam i sądzę, że raczej nie od­ważę się na coś tak wyk­raczające­go po­za mo­je możliwości [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 stycznia 2018, 01:07

Mieć w so­bie ty­le sprzeczności, że gdy­by jed­nocześnie zacząć roz­myślać o nich wszys­tkich, to nie­chcący można by po­paść w obłęd. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 czerwca 2017, 01:12

Zapłaka­ny dzień
cicho pu­ka w ok­no
po­cie­sze­nia brak
 

haiku
zebrał 4 fiszki • 5 czerwca 2017, 00:45

Zno­wu drwisz. A ja nie pot­ra­fię mil­czeć. Nie pot­ra­fię nie odzy­wać się do Ciebie, mi­mo że wte­dy jest trochę łat­wiej, po­nieważ mogę sku­pić się na wszys­tkim in­nym, co nie do­tyczy Two­jej osoby. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 kwietnia 2017, 23:28

Zno­wu zra­niłeś mnie bez­myślny­mi słowa­mi. Za­bolało. Po­tem wsiadłam w auto­bus i po­jechałam je­go ru­tynową trasą, której nie znałam; tak jak nie znałam i na­dal nie znam Ciebie.
"Kocham Cię... ale Cię nie lu­bię", nu­ciłam całą drogę.
Mo­ja naiw­ność nie zna granic.

Za­kocha­na Pier­wszy Raz 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 kwietnia 2017, 22:57

Nie jes­tem pew­na czy Cię znam, ale pop­rzez Two­je zacho­wanie mogę stwier­dzić, że jes­teś jak duże dziec­ko. Droczysz się ze mną każde­go dnia i wy­raźnie spra­wia Ci to przy­jem­ność, widzisz, że Twój [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 kwietnia 2017, 00:14

Ja­kiś czas te­mu chciałam z Ciebie zre­zyg­no­wać, nie było Cię po­nad dwa miesiące, więc miałam do te­go spo­sob­ność. Jed­nak pod Twoją nieobec­ność mo­je uczu­cia zaczęły es­ka­lować. I w mo­men­cie kiedy wróciłeś, to co miało zniknąć, pogłębiło się.
I wówczas po­lubiłam Cię trochę moc­niej niż wcześniej.

Za­kocha­na Pier­wszy Raz 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 kwietnia 2017, 02:51

Wiesz, nig­dy nie darzyłam ni­kogo po­dob­nym uczu­ciem. Praw­do­podob­nie to wi­na mo­jej nieśmiałości, która nie poz­wa­lała mi na bliższą in­tegrację z ludźmi, cze­go kon­sekwen­cją było wyob­co­wanie wśród rówieśników. Jed­nak te­raz jes­tem więcej niż [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 kwietnia 2017, 02:43

Chciałabym po­wie­dzieć, że lu­bię Cię trochę za moc­no, co w su­mie pro­fes­jo­nal­nie można naz­wać słowa­mi bar­dziej adek­watny­mi, zob­li­gowa­nymi do głębsze­go uczu­cia, które po­jawiło się nieo­cze­kiwa­nie, zu­pełnie znikąd; ale kiedy usiłuję zeb­rać całą od­wagę, ja­kiej nie ma we mnie ani krzty, to wten­czas z moich ust wy­doby­wa się je­dynie za­woalo­wane milczenie.

Za­kocha­na Pier­wszy Raz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 kwietnia 2017, 03:58

Smut­ne, jak niektóre oso­by są tyl­ko po to, żeby później odejść. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 marca 2017, 01:39

to_tylko_łzy

Zeszyty
  • Cytaty – Coś wspa­niałego.

  • Haiku – Te niez­wykłe.

  • Myśli – Smut­ne, ra­dos­ne, dołujące, pok­rze­piające... po pros­tu życiowe.

  • Wiersze – Urze­kające ♥ 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

to_tylko_łzy

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

6 stycznia 2018, 10:47Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Byłam szczęśli­wa mogąc spędzać [...]

24 września 2017, 02:53to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Byłam szczęśli­wa mogąc spędzać [...]

20 czerwca 2017, 14:33Cris sko­men­to­wał tek­st Mieć w so­bie ty­le [...]

5 czerwca 2017, 14:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zapłakany dzień cicho pu­ka [...]

5 czerwca 2017, 10:06Cris sko­men­to­wał tek­st Zapłakany dzień cicho pu­ka [...]

20 kwietnia 2017, 01:33to_tylko_łzy sko­men­to­wał tek­st Znowu zra­niłeś mnie bez­myślny­mi [...]

19 kwietnia 2017, 10:13Salomon sko­men­to­wał tek­st Znowu zra­niłeś mnie bez­myślny­mi [...]

10 kwietnia 2017, 10:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Jakiś czas te­mu chciałam [...]

9 kwietnia 2017, 18:57to_tylko_łzy sko­men­to­wał tek­st Nic nie jest mar­twe, [...]