to_tylko_łzy

208 tekstów – auto­rem jest to_tyl­ko_łzy.

De­fini­tyw­nie miałeś dzi­siaj gor­szy dzień. W afek­cie nie chciałam po­zos­ta­wać bier­na na ta­kowy stan rzeczy, więc fi­nezyj­nie zaczęłam kwe­ren­do­wać. Nap­rawdę nie byłam nachal­na, gdyż pot­ra­fię pa­nować nad swoją do­ciek­li­wością. Po pros­tu zaczęłam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 kwietnia 2018, 01:53

Kiedyś

Nie za­wołam więcej Twe­go imienia
pośród wrza­wy człowie­czych trosk
bo mój głos za­nika w ich gwarze

Nie rzucę się w po­goń za Twą dłonią
co do­tykiem od­ga­niała wszelką niemoc
gdyż trwo­ga se­paru­je mą drogę

Nie uj­rzę więcej Twe­go pro­mien­ne­go lica
uśmie­chu nies­trudze­nie szczerego
bo w mym ser­cu zab­rakło już wiary

I nig­dy nie uro­nię choćby łzy jednej
na­wet gdy­by tęskno­ta du­siła mnie całą
bo to pożeg­na­nie kiedyś
będzie mi siłą
 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 kwietnia 2018, 01:26

Byłam szczęśli­wa mogąc spędzać z Tobą czas. Bo chy­ba, tak trochę Cię po­kochałam. Nig­dy Ci te­go nie po­wie­działam i sądzę, że raczej nie od­ważę się na coś tak wyk­raczające­go po­za mo­je możliwości [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 stycznia 2018, 01:07

Mieć w so­bie ty­le sprzeczności, że gdy­by jed­nocześnie zacząć roz­myślać o nich wszys­tkich, to nie­chcący można by po­paść w obłęd. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 czerwca 2017, 01:12

Zapłaka­ny dzień
cicho pu­ka w ok­no
po­cie­sze­nia brak
 

haiku
zebrał 4 fiszki • 5 czerwca 2017, 00:45

Zno­wu drwisz. A ja nie pot­ra­fię mil­czeć. Nie pot­ra­fię nie odzy­wać się do Ciebie, mi­mo że wte­dy jest trochę łat­wiej, po­nieważ mogę sku­pić się na wszys­tkim in­nym, co nie do­tyczy Two­jej osoby. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 kwietnia 2017, 23:28

Zno­wu zra­niłeś mnie bez­myślny­mi słowa­mi. Za­bolało. Po­tem wsiadłam w auto­bus i po­jechałam je­go ru­tynową trasą, której nie znałam; tak jak nie znałam i na­dal nie znam Ciebie.
"Kocham Cię... ale Cię nie lu­bię", nu­ciłam całą drogę.
Mo­ja naiw­ność nie zna granic.

Za­kocha­na Pier­wszy Raz 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 kwietnia 2017, 22:57

Nie jes­tem pew­na czy Cię znam, ale pop­rzez Two­je zacho­wanie mogę stwier­dzić, że jes­teś jak duże dziec­ko. Droczysz się ze mną każde­go dnia i wy­raźnie spra­wia Ci to przy­jem­ność, widzisz, że Twój [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 kwietnia 2017, 00:14

Ja­kiś czas te­mu chciałam z Ciebie zre­zyg­no­wać, nie było Cię po­nad dwa miesiące, więc miałam do te­go spo­sob­ność. Jed­nak pod Twoją nieobec­ność mo­je uczu­cia zaczęły es­ka­lować. I w mo­men­cie kiedy wróciłeś, to co miało zniknąć, pogłębiło się.
I wówczas po­lubiłam Cię trochę moc­niej niż wcześniej.

Za­kocha­na Pier­wszy Raz 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 kwietnia 2017, 02:51

Wiesz, nig­dy nie darzyłam ni­kogo po­dob­nym uczu­ciem. Praw­do­podob­nie to wi­na mo­jej nieśmiałości, która nie poz­wa­lała mi na bliższą in­tegrację z ludźmi, cze­go kon­sekwen­cją było wyob­co­wanie wśród rówieśników. Jed­nak te­raz jes­tem więcej niż [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 kwietnia 2017, 02:43

to_tylko_łzy

Zeszyty
  • Cytaty – Coś wspa­niałego.

  • Haiku – Te niez­wykłe.

  • Myśli – Smut­ne, ra­dos­ne, dołujące, pok­rze­piające... po pros­tu życiowe.

  • Wiersze – Urze­kające ♥ 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

to_tylko_łzy

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

17 kwietnia 2018, 01:53to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Definitywnie miałeś dzi­siaj gor­szy [...]

10 kwietnia 2018, 21:26Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś

10 kwietnia 2018, 16:17yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś

10 kwietnia 2018, 09:59kati75 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś

10 kwietnia 2018, 08:10silvershadow sko­men­to­wał tek­st Kiedyś

10 kwietnia 2018, 01:26to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Kiedyś

10 kwietnia 2018, 01:00to_tylko_łzy sko­men­to­wał tek­st Zachorowałem na dob­roć. Dob­roć jest [...]

6 stycznia 2018, 10:47Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Byłam szczęśli­wa mogąc spędzać [...]